top of page

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Φωτοβολταϊκά στη στέγη” ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΟΥ 1. Αντικείμενο και Στόχος της Δράσης 2. Προϋπολογισμός της Δράσης – Πηγή Χρηματοδότησης 3. Κατηγορίες Ωφελούμενων – Επιλέξιμοι 3.1 Κατηγορίες Ωφελούμενων 3.2 Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης 3.3 Απαιτήσεις – προδιαγραφές Προγράμματος 3.4 Είδος και ύψος επιχορήγησης 3.5 Επιλέξιμες Δαπάνες 4. Διαδικασίες εφαρμογής της δράσης 5. Εμπλεκόμενοι Φορείς 6. Προθεσμίες Υλοποίησης του Προγράμματος 6.1 Έναρξη επιλεξιμότητας 6.2 Υποβολή αίτησης επιχορήγησης 6.3 Αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης 6.4 Διάρκεια υλοποίησης Προγράμματος - Χρονικά Ορόσημα και προθεσμίες 7. Πιστοποίηση του επιχορηγούμενου σταθμού - Καταβολή της Επιχορήγησης 7.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 7.2 Διαδικασία Πιστοποίησης και Καταβολής Επιχορήγησης 7.3 Έκδοση παραστατικών - Εξόφληση 8. Υποχρεώσεις ωφελούμενων 9. Συνέπειες μη τήρησης υποχρεώσεων 10. Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης 11. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα   1. Αντικείμενο και Στόχος της Δράσης Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», εφεξής «Πρόγραμμα», επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ειδικότερα το Πρόγραμμα αφορά σε: ·Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο σε συνδυασμό και με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές για ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129) επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, πέργκολων, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους. Το Πρόγραμμα αφορά σε όλη την Επικράτεια και αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για τους δικαιούχους όσο και συνολικά για την εθνική οικονομία. Στρατηγική επιδίωξη αποτελεί, οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, να συμβάλλουν καθοριστικά στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο για την εθνική οικονομία, να επιτύχουν τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσα από ολοκληρωμένα και συνεκτικά προγράμματα μέτρων και πολιτικών. Δεδομένου ότι τα κτίρια ευθύνονται σήμερα για το 40% περίπου της κατανάλωσης ενέργειας, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων απαιτεί την αυξημένη χρήση ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλών εκπομπών συστημάτων θέρμανσης, αλλά και την ανακαίνιση ή κατασκευή πιο έξυπνων κτιρίων, με βελτιωμένα υλικά, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με παράλληλη χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης, συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής, μέσω σχημάτων αυτοκατανάλωσης για την κάλυψη των κτιριακών αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια και ενεργειακού συμψηφισμού, καθώς και συστημάτων αποθήκευσης, μέσω και της ενίσχυσης του ρόλου των καταναλωτών. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα στοχεύοντας σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050. Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, στη βάση των μέτρων και πολιτικών που προβλέπει το ΕΣΕΚ, αξιοποιείται το υψηλό δυναμικό συνεισφέροντας στην μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην προώθηση των ΑΠΕ και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό και με συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και σε χαμηλότερο κόστος διαβίωσης. 2. Προϋπολογισμός της Δράσης – Πηγή Χρηματοδότησης Ο προϋπολογισμός της Δράσης σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανέρχεται στο ποσό των 200.000.000 €. Το Πρόγραμμα εντάσσεται στα εμβληματικά έργα για τα οποία η δημόσια δαπάνη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα για τις κατηγορίες ωφελούμενων ως εξής: Πίνακας Κατανομής Δαπάνης ΚατηγορίαΩφελούμενοιΔράσηΠροϋπολογισμός (€) ΑΟικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης35.000.000€ ΒΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <=20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα 20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης50.000.000€ ΔΑγρότεςΕγκατάσταση ΦΒ σταθμού με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης30.000.000€ Συνολικός Προϋπολογισμός 200.000.000€ Για την υπαγωγή κάθε αίτησης λαμβάνεται υπόψη η παροχή κατανάλωσης του ενδιαφερομένου η οποία αναγράφεται και στην Σύμβαση Σύνδεσης που θα έχει ήδη συναφθεί μεταξύ του αιτούντος και του ΔΕΔΔΗΕ. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να βεβαιώνουν και να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν. 3. Κατηγορίες Ωφελούμενων – Επιλέξιμοι 3.1 Κατηγορίες Ωφελούμενων Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που έχουν ήδη συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ. Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη του φωτοβολταϊκού συστήματος και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, ο φωτοβολταικός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης, ενώ οι ωφελούμενοι της Κατηγορίας Δ (Αγρότες) μπορούν να επιλέξουν αν ο φωτοβολταικός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι. 3.2 Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης Αίτηση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο (νοικοκυριά) ή τον αγρότη που αποτυπώνεται ως αντισυμβαλλόμενος του ΔΕΔΔΗΕ στην Σύμβαση Σύνδεσης, η οποία έχει ήδη συναφθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για την ανάπτυξη του εν λόγω φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης. Για να υποβάλλει αίτηση ένας ωφελούμενος θα πρέπει να: ·διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του, ·Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά), πλην της Κατηγόριας Α, να έχουν υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ » σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί. ·Στη περίπτωση των αγροτών, να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Διευκρίνιση ειδικών περιπτώσεων: ·Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού. ·Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το ως άνω έτος αναφοράς (2021) κάτοικος εξωτερικού. ·Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. ·Επιλέξιμοι ωφελούμενοι στην κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά), είναι οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ. ·Επιλέξιμοι ωφελούμενοι στην κατηγορία Δ (Αγρότες) είναι αποκλειστικά οι επαγγελματίες αγρότες και οι αγρότες ειδικού καθεστώτος. Επισημάνσεις: ·Κάθε Φυσικό Πρόσωπο (νοικοκυριά) δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: oΑποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη). oΔιαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος. ·Για την κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά), ο αιτών μπορεί να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά για τη παροχή για την οποία έχει δηλώσει και δικαιούται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί για διαφορετική παροχή, τότε δεν εμπίπτει στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) αλλά στη Κατηγορία Β ή Γ. ·Για την κατηγορία Δ (Αγρότες), ο αιτών δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο ενεργή παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης σύμφωνα με το Μητρώο που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται και η ταυτοποίηση του αιτούντος. ·Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αγροτική παροχή, επιτρέπεται ο αιτών να υποβάλλει αίτηση και για τη κατοικία του. ·Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία ή παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης από διαφορετικό ωφελούμενο. ·Σε περίπτωση απόρριψης ή ακύρωσης της αίτησης, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στην εν λόγω κατηγορία. ·Δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον ίδιο αιτών πάνω από δύο (2) φορές. 3.3 Απαιτήσεις – προδιαγραφές Προγράμματος Φωτοβολταικοί σταθμοί Η εγκατάσταση των συστημάτων θα γίνεται σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β’ 759/2019) όπως ισχύει, και θα είναι είτε σταθερά συστήματα έδρασης, είτε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης επί εδάφους. H μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW. Συστήματα Αποθήκευσης Το σύστημα αποθήκευσης έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα. Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται στις 10,8kWh. Λειτουργία φωτοβολταικού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης Η διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης από τον Φ/Β σταθμό ενέργειας. Κατά τη λειτουργία του συστήματος (Φ/Β με μπαταρία) η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις του ωφελούμενου. Τυχόν περίσσεια παραγωγής διοχετεύεται στο σύστημα αποθήκευσης έως την πλήρωση αυτού και μόνο όταν αυτή έχει συντελεστεί, μπορεί η διαθέσιμη ενέργεια του Φ/Β να εγχέεται στο Δίκτυο. Σε περιόδους που η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια δεν επαρκεί για την κάλυψη των καταναλώσεων του ωφελούμενου, αυτές καλύπτονται πρωταρχικά με εκφόρτιση του συστήματος αποθήκευσης και δευτερευόντως με αποΦρρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο. Η ικανοποίηση των ανωτέρω λειτουργικών απαιτήσεων διασφαλίζεται από το σύστημα ελέγχου της διάταξης Φ/Β σταθμού - μπαταρίας κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη από την θέση του σταθμού σε λειτουργία. 3.4 Είδος και ύψος επιχορήγησης Μέσω του Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης, με την επιφύλαξη των ανώτατων ποσών επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης, όπως αυτό καθορίζεται στους ακόλουθους πίνακες: Πίνακας 1: Ποσοστά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας ΚατηγορίαΩφελούμενοιΠοσοστό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kW)Ποσοστό Επιχορήγησης Μπαταρίας (€/kWh) Ισχύς ≤ 5kWp5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWpΧωρητικότητα ≤ 5kWh5kWh <Χωρητικότητα≤10,8kWh ΑΟικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)65%60%100%100% Β Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)30%20%90%90% ΔΑγρότες40%40%90%90% Πίνακας 2: Ανώτατα Ποσά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας ΚατηγορίαΩφελούμενοιΑνώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kW)Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης Μπαταρίας (€/kWh) Ισχύς ≤ 5kWp5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWpΧωρητικότητα ≤ 5kWh5kWh <Χωρητικότητα≤10,8kWh ΑΟικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)1.200€/kWp830€/kWp890€/kWh820€/kWh Β Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα 20,000€ ή Οικογενειακό Εισοδημα > 40.000€) 560€/kWp280€/kWp800€/kWh750€/kWh ΔΑγρότες450€/kWp450€/kWp600€/kWh600€/kWh Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Εάν οι ανάδοχοι/προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης, θα διαμορφώνονται με βάση την καθαρή αξία πλέον του αναλογούντος ποσοστού (%) ΦΠΑ. Ως βάση υπολογισμού της επιχορήγησης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ (24%). Όσον αφορά τη Κατηγορία Δ (Αγρότες), στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), και συνεπώς δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10%, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 100%. 3.5 Επιλέξιμες Δαπάνες Οι επιλέξιμες δαπάνες του παρόντος Προγράμματος είναι οι εξής: ➢Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.) ➢Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων. ➢Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β. ➢Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.) ➢Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταικού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού. Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον: ➢είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, ➢πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου, ➢είναι νόμιμες και κανονικές, ➢διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ➢τεκμηριώνονται σύμφωνα, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά ➢προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα. Υπογραμμίζεται ότι: ➢ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη (εκτός της κατηγορίας Δ), ➢στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (200.000 €). Απαιτείται από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών, ➢εφόσον οι δαπάνες υπερβαίνουν τα μέγιστα ποσά επιχορήγησης, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή. ➢τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί - ενεργοποιηθεί ο σταθμός, πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 4. Διαδικασίες εφαρμογής του Προγράμματος Η διαδικασία εγκατάστασης του φωτοβολταικού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης από αυτοκαταναλωτές με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού υλοποιείται κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β 759/2019) ως ισχύει. Ο έλεγχος των τεχνικών κριτηρίων σύνδεσης του σταθμού, η αξιολόγηση του αιτήματος σύνδεσης και η σύναψη σύμβασης σύνδεσης προηγούνται της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Η εγκατάσταση του σταθμού και η σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού δύναται να εξελίσσεται παράλληλα με την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Οι χρονικές προθεσμίες εγκατάστασης του σταθμού καθορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης που έχει συνάψει ο αιτών Αυτοκαταναλωτής με το ΔΕΔΔΗΕ. Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα προηγείται της σύνδεσης – ενεργοποίησης του σταθμού. 5. Εμπλεκόμενοι Φορείς Φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος είναι η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία είναι αρμόδια για: ➢το σχεδιασμό των διαδικασιών του Προγράμματος ➢την υποδοχή των αιτήσεων χρηματοδότησης, ➢τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων ➢την ένταξη των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα, ➢την διαχείριση των ενστάσεων στις υποβληθείσες αιτήσεις του Προγράμματος, ➢την διενέργεια συστημικών και δειγματοληπτικών ελέγχων για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος ➢την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται και τηρούνται, ➢την εκτέλεση ενεργειών ενημέρωσης και δημοσιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, ➢την διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του δικτυακού τόπου και της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Προγράμματος, ➢την οργάνωση και λειτουργεία γραφείου εξυπηρέτησης (Help desk) για το Πρόγραμμα, ➢την παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος, τη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων, συστημικών και δειγματοληπτικών ελέγχων, ➢τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προς επιβεβαίωση της ύπαρξης συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (εφόσον υφίσταται) και την εφαρμογή συνδεσμολογίας που διασφαλίζει ότι η παραγωγή του Φ/Β σταθμού διοχετεύεται κατά σειρά προτεραιότητας για κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του ωφελούμενου, για φόρτιση της μπαταρίας του συστήματος ΑΠΕ και ακολούθως προς στο Δίκτυο. ➢τη διαχείριση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης και καταβολής των πληρωμών του Προγράμματος, ➢την παρακολούθηση και τον τελικό απολογισμό του Προγράμματος Για την εκτέλεση επιμέρους εργασιών που σχετίζονται με τη διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων, την έγκριση προμηθευτών και προϊόντων, την εκκαθάριση συναλλαγών και κάθε σχετική διαδικασία διαχείρισης, ο Φορέας μπορεί να ορίζει ομάδες εργασίας και να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών αξιολόγησης και ελέγχου σε στελέχη/συνεργάτες που εντάσσονται σε αυτές. Ειδικά για την εξέταση των κατά περίπτωση ενστάσεων που δύναται να υποβληθούν από ωφελούμενους και αναδόχους/προμηθευτές στα διαδοχικά στάδια του Προγράμματος, ορίζεται με απόφαση του Φορέα τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των υποβληθεισών ενστάσεων και υποβάλει εγγράφως τις εισηγήσεις της στο αρμόδιο όργανο του Φορέα, το οποίο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις. Η Επιτροπή υποστηρίζεται στο έργο της από τις ομάδες εργασίας της προηγούμενης παραγράφου. 6. Προθεσμίες Υλοποίησης της Δράσης 6.1 Έναρξη επιλεξιμότητας Επιλέξιμα είναι όλα τα έργα και οι σχετικές δαπάνες ανεξαρτήτως ημερομηνίας σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης και έκδοσης ων παραστατικών της ενότητας 7.3, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί - ενεργοποιηθεί ο σταθμός πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 6.2 Υποβολή αίτησης επιχορήγησης Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α’ 184). Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο αιτών δημιουργεί την αίτηση και κατόπιν υποβάλλει την αίτηση συμπληρώνοντας: ·τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία θα συνδεθεί ο φωτοβολταικός σταθμός με σύστημα αποθήκευσης εφόσον υφίσταται (συμπληρώνεται αυτόματα), ·την ισχύ του φωτοβολταικού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης εφόσον υφίσταται (συμπληρώνεται αυτόματα), ·την χωρητικότητα του σταθμού αποθήκευσης εφόσον υφίσταται. Η μέγιστη χωρητικότητα που θα μπορεί να συμπληρωθεί ανέρχεται στις 50kWh, ·την κατηγορία στην οποία εμπίπτει και για την οποία επιθυμεί επιχορήγηση, καθώς και αν εμπίπτει σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, ·το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του. Δεν απαιτείται για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες), ·τη σύμβαση σύνδεσης την οποία έχει ήδη συνάψει ο αιτών με τον ΔΕΔΔΗΕ, ·ένα μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης, και ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο, ·εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ωφελούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών (σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων). Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν απαιτείται για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες), ·δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας. Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν απαιτείται για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Δ (Αγρότες) ·βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ή αποδεικτικό εγγραφής ως αγρότη ειδικού καθεστώτος, για τους επιλέξιμους στην Κατηγόρια Δ (Αγρότες), ·Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, σε περίπτωση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ·δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1), σε περίπτωση μονογονεικής οικογένειας, ·Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει τη θέση: ·υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και ·αίτησης και συναίνεσης για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων του Αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και ηλεκτρονικών μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα. Για το σκοπό αυτό, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα προηγείται γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από την πλευρά του ωφελούμενου, ενώ δεν παρέχεται δυνατότητα διόρθωσης υποβληθεισών αιτήσεων. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αξιοποιηθούν -κατά περίπτωση- οι ακόλουθες διαδικτυακές υπηρεσίες: 1.Διαδικτυακή Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 2.Διαδικτυακή Υπηρεσία στοιχείων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: -ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην οποία θα εγκατασταθεί ο σταθμός, -η διεύθυνση στην οποία αντιστοιχεί ο παραπάνω αριθμός παροχής, -χαρακτηριστικά της παροχής Οι ως άνω επεξεργασίες δεδομένων διενεργούνται από το ΔΕΔΔΗΕ και το ΚΕΔ ως απαραίτητες για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ) και για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον που έχει ανατεθεί στο ΔΕΔΔΗΕ (άρθρο 6 παρ. 1ε ΓΚΠΔ), όπου ως δημόσιο συμφέρον νοείται η σωστή ασφαλής, αποδοτική και εύρυθμη αξιόπιστη λειτουργία του δικτύου ΕΔΔΗΕ. Κατά την υποβολή μίας αίτησης γίνεται άντληση και διασταύρωση στοιχείων μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου. Εφόσον: (1)δεν είναι δυνατή η διασταύρωση - επιβεβαίωση των απαιτούμενων στοιχείων για την αξιολόγηση μίας αίτησης, είτε (2)από τα στοιχεία που αντλούνται επιβεβαιώνεται η μη επιλεξιμότητα της αίτησης, η αίτηση δε δύναται να υποβληθεί επιτυχώς και να προωθηθεί προς αξιολόγηση. Στην περίπτωση που κατά την αίτηση, εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης. 6.3 Έλεγχος πληρότητας και έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο αιτών ως προς την πληρότητά τους και ακολούθως εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής, ενημερώνει τον αιτούντα εάν είναι ή μη κατ’ αρχήν επιλέξιμος για επιχορήγηση. Σε περίπτωση που κριθεί καταρχήν επιλέξιμος, δεσμεύεται ταυτόχρονα και το σχετικό ποσό επιχορήγησης, όπως αυτό προκύπτει με βάση την ισχύ του ΦΒ σταθμού και τη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται), που έχει υποβάλλει ο αιτών σύμφωνα και με τα όρια δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό προσαύξησης (10%) για τις ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 3.4 (ΑμεΑ, μονογονεϊκή ή πολύτεκνη οικογένεια). Όσες αιτήσεις υποβληθούν επιτυχώς εντάσσονται στις επιλέξιμες προς επιχορήγηση αιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αύξησης της εγκεκριμένης επιχορήγησης των υποβληθέντων αιτήσεων. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο και έγκριση εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της κατηγορίας, η αίτηση απορρίπτεται. 6.4 Διάρκεια υλοποίησης Προγράμματος – Χρονικά Ορόσημα Έναρξη Προγράμματος Η ακριβής ημέρα και ώρα έναρξης υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα θα συμπεριληφθεί στον τελικό Οδηγό. Περίοδος Υποβολής Οι αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από την ημέρα έναρξης του Προγράμματος μέχρι και κάλυψη όλων των κονδυλίων ανά κατηγορία. Χρονική προθεσμία υλοποίησης σταθμού Η χρονική προθεσμίας υλοποίησης σταθμού ορίζεται με βάση την Σύμβαση Σύνδεσης που έχει συνάψει ο Αυτοκαταναλωτής με το ΔΕΔΔΗΕ. 7. Πιστοποίηση του επιχορηγούμενου σταθμού - Καταβολή της Επιχορήγησης 7.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους ωφελούμενους, ο φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος πρέπει να συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. ενδεικτικά φωτοαντίγραφο Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης/Τιμολόγιο πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού / υλικών και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών/Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη). 2.Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια του βασικού εξοπλισμού του συστήματος (Φωτοβολταικού και μπαταρία). Ειδικότερα για τη μπαταρία (εφόσον υφίσταται) θα πρέπει ο ωφελούμενος επιπλέον να προσκομίζει πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τα πρότυπα lEC 62619 ή VDE 2510-50 ή UN38.3 ή άλλα αντίστοιχα με αυτά. 3.Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. ενδεικτικά καταθετηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό των ωφελούμενων, αποδεικτικό εκτελεσμένης ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος εφόσον απαιτήθηκε και η καταβολή ίδιας συμμετοχής λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων επιχορήγησης της ενότητα 3.4 ή λόγω μη επιλέξιμων δαπανών. 4.Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου του έργου ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και αναλυτικό πίνακα με τα Serial Number των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 5.Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ. Επισημαίνεται ότι: ·τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) που εκδίδονται θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα, ·δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών με μετρητά. 7.2 Διαδικασία Πιστοποίησης και Καταβολής Επιχορήγησης Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε και περιλαμβάνει: 1)Έλεγχο της ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα 6.2. 2)Έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα 7.1. 3)Έλεγχο της μη ύπαρξης δημόσιας ενίσχυσης από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή, Τομέας Ενέργειας. 4)Επικοινωνία με τον ωφελούμενο για τη συμπλήρωση των πιθανών ελλείψεων των δικαιολογητικών. 5)Πιστοποίηση του ποσού που πρέπει να καταβληθεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος και έκδοση του Εντύπου Καταβολής Επιχορήγησης σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα. 6)Η επιχορήγηση καταβάλλεται: α) στους ωφελούμενους, σε περίπτωση όπου έχει εξοφλήσει την δαπάνη ή/και β) στους αναδόχους/προμηθευτές, σε περίπτωση τιμολογίου επί πιστώσει. 7)Επικοινωνία με τον ωφελούμενο προκειμένου να υποβάλει εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους/προμηθευτές. 7.3 Έκδοση παραστατικών Για τη μελέτη, προμήθεια και την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) εκδίδονται τα παραστατικά που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014) όπως εκάστοτε ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται, μεταξύ άλλων, αποδεκτά τα εξής παραστατικά: oΑπόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει των ΕΛΠ παραστατικό για τις επιλέξιμες δαπάνες στο όνομα του δικαιούχου. Στο παραστατικό αναγράφονται υποχρεωτικά και αναλυτικά τα κάτωθι: - τα στοιχεία ωφελούμενου, ημερομηνία έκδοσης, διεύθυνση παράδοσης, που πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση της παροχής και της επιλέξιμης εγκατάστασης, -το κόστος για κάθε επιλέξιμη δαπάνη [αναλυτική περιγραφή είδους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, ποσότητα, τιμή μονάδας και αξία]. Επισημαίνεται ότι: oσε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αναγραφονται στο παραστατικό (πχ. Απόδειξη ταμειακής), τότε προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Προμηθευτή/Αναδόχου στην οποία και αναφέρονται τα ανωτέρω στοιχεία. oεφόσον τα παραστατικά δαπάνης συμπεριλαμβάνουν στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού, θα πρέπει να αναγράφεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου (νοικοκυριά) η ένδειξη «ιδιώτης» και σε περίπτωση της κατηγορίας Δ (Αγρότες) η ένδειξη “αγρότης”. 8. Υποχρεώσεις ωφελούμενων Ο ωφελούμενος ο οποίος θα υπαχθεί στο παρόν Πρόγραμμα υποχρεούται να: Α) τηρεί τους όρους του παρόντος Προγράμματος, της σύμβασης σύνδεσης καθώς και τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου. Β) παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τη ΔΕΔΔΗΕ A.E με την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων. Γ) δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τον φορέα διαχείρισης και υλοποίησης του Προγράμματος καθώς και άλλα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί. Δ) διατηρήσει τον εξοπλισμό που έχει επιχορηγηθεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης. Ε) τηρεί και να ενημερώνει το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη και κατασκευή του φωτοβολταικού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) και στις λοιπές δαπάνες έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης. 9. Συνέπειες μη τήρησης υποχρεώσεων Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος ή μετά την ολοκλήρωση αυτού διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά όργανα, η μη τήρηση των υποχρεώσεων των ωφελούμενων, ο Φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες: ·για την τροποποίηση της αρχικής απόφασης έγκρισης και την ανάκληση των σχετικών αιτήσεων χρηματοδότησης, ·για τη δημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση των ενισχύσεων από τις αρμόδιες Αρχές ή την αναπροσαρμογή αυτών, εφόσον απαιτείται. Τα ποσά της ανάκτησης καταλογίζονται στους ωφελούμενους, οι οποίοι είναι οι τελικοί αποδέκτες της ενίσχυσης (σε περίπτωση που τα ευρήματα σχετίζονται με δική τους μη συμμόρφωση). Οι ωφελούμενοι (κατά περίπτωση) δύνανται να υποβάλλουν ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης ανάκλησης, ως ακολούθως: ·Εφόσον από την απόφαση δεν προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση: oη ένσταση υποβάλλεται προς τον Φορέα Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πορίσματος του ελέγχου oη ένσταση εξετάζεται από τον Φορέα Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος, τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης όσο και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα αυτής, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης ·Εφόσον από την απόφαση προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση και υποχρέωση επιστροφής ενίσχυσης: oη ένσταση υποβάλλεται εγγράφως προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πορίσματος του ελέγχου. oη ένσταση εξετάζεται από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης. 10. Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται και από την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 και του άρθρου 6 της υπ. Αριθμ 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» περί πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσιότητας. Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επιπλέον να βρίσκουν: ·Στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος (https://pvstegi.gov.gr/) ·στην διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΝ (www.ypen.gov.gr) ·στην ιστοσελίδα του φορέα Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος - ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr) Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αφορά στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταικά στη στέγη», από όλους τους εμπλεκόμενους στη δράση (π.χ. ωφελούμενοι, ανάδοχοι, προμηθευτές, κατασκευαστές κ.λπ.), θα πρέπει να τηρεί τους όρους δημοσιότητας του Προγράμματος, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη. 11. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, το δε Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος υπό την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία, αφού διαθέτει το περιβάλλον (cloud) στο οποίο θα αποθηκεύονται τα δεδομένα των αιτήσεων. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από́ τον Γενικό́ Κανονισμό́ για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρίλιου 2016 (ΓΚΠΔ), καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και συνάδουν με την ιδιότητά τους. Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ως «Εκτελών την επεξεργασία» θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος ενεργεί ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας» των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» θα επεξεργάζεται για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ προσωπικά δεδομένα στο μέτρο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη στέγη».

bottom of page